หลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร Aviation Management for Executives Program (AMEx)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกวงการการบินอย่างรอบด้าน สัมผัสและแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ผู้บริหารองค์กรระดับโลก ได้รับข้อมูลความรู้ปัจจุบัน นำไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรสอดคล้องภารกิจมุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์กรอย่างเต็มขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของประเทศ เช่น คมนาคม การศึกษา การท่องเที่ยว ฯลฯ หัวข้อ: World Aviation Update

Read more