สบพ. ดำเนินกิจกรรมตรวจสอบและทดลองหลักสูตร ICAO STP: NOSO-ATC

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการบิน ได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสอบทดลองหลักสูตร ICAO STP: Normal Operations Safety Observer (NOSO) – ATC ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 ณ อาคาร D ห้อง D302 สถาบันการบินพลเรือน

ตามที่ สบพ. ได้เข้าร่วมโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรและการดำเนินการฝึกอบรมให้มีคุณภาพ สบพ. จึงมีการพัฒนาหลักสูตรด้วยระเบียบวิธี (Methodology) ของ ICAO ในการพัฒนาหลักสูตรแบบ ICAO Standardized Training Package: STP อย่างต่อเนื่อง

โดยกิจกรรมตรวจสอบทดลองหลักสูตรถือเป็นขั้นตอนท้าย ๆ ของการพัฒนาหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้งานหลักสูตรก่อนการปรับแต่งครั้งสุดท้ายและส่งให้ ICAO พิจารณารับรองและส่งเข้าบรรจุเป็นหลักสูตรฝึกอบรมในฐานข้อมูล (Library) ของ ICAO ต่อไป

หลักสูตร Normal Operations Safety Observer (NOSO) – ATC เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาผู้สังเกตการณ์สถานีและการปฏิบัติงานด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปทำนายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดต่าง ๆ ในอนาคต ช่วยให้หน่วยงานผู้ให้บริการการควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Navigation Service Provider: ANSP) สามารถดำเนินกระบวนการ Normal Operation Safety Survey: NOSS ในขั้นต้น นำไปสู่การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety Management System) ของการปฏิบัติงานของ ANSP ต่อไป

การตรวจสอบทดลองหลักสูตรที่ สบพ. พัฒนาขึ้นใหม่ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนบุคลากรเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ ผู้แทนจาก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รวม 13 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ จากประเทศสเปน Mr. Aurelio Vázquez Ventura ทำหน้าที่ผู้สอน (Instructor) และมี Mr. Fernando Marrero de Armas จาก ICAO ได้ทำหน้าที่ผู้ตรวจหลักสูตร (Course Validator) เป็นผู้ตรวจสอบที่ให้คำปรึกษา กำกับ ดูแลกิจกรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีของ ICAO ด้วย

โดยในพิธีเปิดกิจกรรม ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและขอบคุณหน่วยงานทั้งสี่แห่งที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม และได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของ สบพ. ที่จะยกระดับการเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินระดับต้น ๆ ของภูมิภาค  สบพ. จึงสนับสนุนโครงการด้านมาตรฐานการฝึกอบรมต่าง ๆ เช่น EASA และรวมถึงโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ด้วย

สำหรับหลักสูตร STP: NOSO – ATC นี้ พัฒนาโดย นายอาคม จดแตง หัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน นางสาวพีร์ สุนันทารอด และ นายภานุวัฒน์ ผูกทอง ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาบริการการบิน เมื่อผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองและบรรจุเข้าฐานข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม (Training Package Library) ของ ICAO แล้วจะถือว่าเป็นหลักสูตร STP หลักสูตรที่ 3 ของ สบพ. และ อาจารย์ภานุวัฒน์ ผูกทอง จะได้รับการรับรองจาก ICAO ให้เป็น ICAO Qualified Course Developer: IQCD เป็นคนที่ 3 ของ สบพ. ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.